7.Mio 机器人主控板都支持哪些接口?

Mio 机器人主控板两路直流电机接口、4 路 RJ25 总线接口、2 路舵机接口、1

路 USB 下载接口。可以支持最多 10 路直流减速电机、8 路编码电机、14 路舵机

以及 20 多种总线式传感器等等。


教育                                          购买渠道                                          新闻中心                                          关于我们
Robo3萝卜立方淘宝店
成为授权经销商