5.Mio 机器人有教材么?

针对 Mio 标准版、Mio 科学实验套件、Mio 探索实验套件三个套件分别对应

Mio 初级版、中级版和高级版三本教材。这三本教材以介绍图形编程为主要内容,

讲解如何从简单传感器入手,逐步深入,学习机器人结构和硬件编程的相关知识。


教育                                          购买渠道                                          新闻中心                                          关于我们
Robo3萝卜立方淘宝店
成为授权经销商